SON MƏQALƏLƏR

AHIL VƏ QOCA YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ ŞƏKƏRLİ DİABETİN VƏ HİPOTİREOZUN GEDİŞİ VƏ MÜALİCƏSİ HAQQINDA MÜASİR MÜLAHİZƏLƏR

03-12-2022

Xülasə: Məqalə perforativ qastroduodenal xoraların müalicəsində videolaparoskopik texnologiyaların tətbiqinə həsr edilmişdir. Perforativ mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralarında videolaparoskopik tenologiyaların tətbiqi seçim əməliyyat hesab oluna bilər və açıq əməliyyatlarla müqayisədə bir sıra üstünlüklərə malikdir. Laparotomiya ilə bağlı bir sıra fəsadların əmələ gəlməsinin qaşısını alır, xəstələrin...

Ətraflı oxu


XOLEDOXOLİTİAZIN MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR BAXIŞ

15-11-2022

Məqalədə xoledoxolitiazlı xəstələrdə endoskopik əməliyyatın aparılması haqqında ədəbiyyatda verilmiş məlumatlar təhlil edilmişdir. Endoskopik metodların xoledoxolitiaz xəstəliyinin müalicəsində mütərəqqi metod kimi qiymətləndirilmiş onların xəstənin vəziyyətindən, konklomeratın xoledoxda yerləşməsindən asılı olaraq müalicə taktikasının vacibliyi vurğulanmışdır. Endoskopik metodlardan istifadə etdikdə əməliyyatın...

Ətraflı oxu


Digər jurnal və qəzetlər